Een vernieuwende school

VISIE

De KERNWAARDEN van Sprankel situeren zich rond het begrip SAMEN.
'Samen' staat voor respect, vriendelijkheid, eerlijkheid, empathie en kracht. Wij LEREN, SPELEN, WERKEN en VIEREN samen!
SPRANKEL is een school waar kinderen leren samenleven en zelfverantwoordelijk denken en handelen in een groene kindvriendelijke omgeving, waar het schoolteam hen helpt te groeien naar respectvolle en gelukkige mensen.

In het opvoedingsproject wordt deze visie verder gedetailleerd.

Hangjongerensamen 1

EIGEN OPVOEDINGSPROJECT

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook.
Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in.


Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven.
Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.

Een brede persoonsvorming realiseren bij leerlingen vraagt veel van een schoolteam. Leerkrachten werken daarom aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak, waardoor een harmonische ontwikkeling van elk kind, vanuit een brede zorg, wordt ondersteund.
Onze school verwelkomt iedereen gastvrij en draagt op een inclusieve wijze zorg voor de unieke talenten van elke leerling.

De school is een geloofs-, een leer- en een leefgemeenschap

Een geloofsgemeenschap
De school behoort tot het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en streeft ernaar een katholieke dialoogschool te zijn. De schooleigen, christelijke identiteit vormt het uitgangspunt van de dialoog. Hierdoor wordt iedereen die bij het schoolleven betrokken is, uitgenodigd om, in dialoog met elkaar, op zoek te gaan naar het volle mens- en medemens-zijn.
De school zal in woord en daad en op eigentijds-tegendraadse wijze de christelijke stem in dit gesprek binnenbrengen en de christelijke traditie herkenbaar aanwezig stellen.
Wij werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod waarbij leren leren, leren werken, en leren (samen)leven hand in hand gaan.

Vanuit het christelijk mens- en wereldbeeld is ieder kind uniek, onvolkomen en tegelijk oneindig beloftevol. Wij streven naar waarden als respect, verantwoordelijkheid, menswaardigheid, solidariteit, vreugde, vertrouwen, vergeving, zorgzaamheid en hoop in de toekomst.

Vanuit het opvoedingsproject wilt onze school een gemeenschap zijn met respect voor ieders geloof. Regelmatig houden wij vieringen en steunen wij diverse solidariteitsacties. Wij leggen de nadruk op waarden als zachtmoedigheid en barmhartigheid, liefde en trouw, vergevingsgezindheid en verdraagzaamheid, eerbied en rechtvaardigheid.
Wij verwelkomen en respecteren alle kinderen gastvrij, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook en vragen dat ook zij respect tonen voor iedere levensstijl.
Het dragen van een hoofddoek binnen de schoolpoort is niet toegestaan. Dit is immers in de islamitische godsdienst een vrije keuze.
Wij nodigen alle leerlingen, ouders, personeelsleden en bestuurders uit om aan ons opvoedingsproject mee te werken. Vanuit een christelijke inspiratie willen wij ieder hiertoe uitdagen, motiveren en kracht geven.

Een leergemeenschap
Wij geloven in de ontwikkelingsmogelijkheden van elk individueel kind. Met aandacht voor de totale ontplooiing stimuleren wij het zich eigen maken van kennis, vaardigheden en attitudes om ze te kunnen toepassen in het dagelijkse leven.
Een rijke ondersteuning, interactie en uitnodigen tot reflectie bevorderen het leren. Wij geloven in de groeikansen van ieder kind en geven vanuit een brede zorg, ieder kind nieuwe kansen.

Op het vlak van de dynamisch-affectieve ontwikkeling streven we ernaar dat kinderen hun gevoelens op verschillende vlakken kunnen, durven en mogen uiten. De ontwikkeling van muzische, motorische, zintuiglijke en lichamelijke vaardigheden geven de kinderen kansen tot expressie. Door creatief, kunstzinnig, innovatief en technisch bezig te zijn, leren kinderen zichzelf waar te maken in deze veranderende maatschappij.
Elk kind wordt gestimuleerd, geprikkeld en gevoed om zijn of haar talenten aan te spreken en verder te ontwikkelen. Maar ook om kennis te vergaren, om competenties aan te leren en zo naar een harmonische ontwikkeling te streven.

Wij zorgen voor kwalitatief onderwijs. De leerstof die aangeboden wordt, beantwoordt aan de eindtermen en is geënt op de ons omringende wereld. Bij de keuze van de leermiddelen en bij de organisatie van het klasleven proberen wij ons onderwijs zo in te richten dat er bij de kinderen een continu ontwikkelingsproces ontstaat.

Leerkrachten streven naar een open en ontmoetende stijl, kijken zonder vooroordelen en brengen respect op voor de diversiteit binnen de groep. Een positief en veilig leerklimaat zorgt er voor dat kinderen een genuanceerd, realistisch en positief zelfbeeld ontwikkelen.

Een leefgemeenschap
Elk kind moet zichzelf zijn, zich welkom en thuis voelen op school. Elk kind is uniek en deze diversiteit is een meerwaarde, een troef. Wij streven ernaar om van elk kind een goed en gelukkig mens te maken, die de wereld kritisch en vanuit een brede kijk benadert.
Kinderen moeten ervaren dat ze zichzelf mogen zijn en dat ze gewaardeerd worden. Het is ook belangrijk dat ze een eigen mening vormen waarbij het standpunt van de ander als waardevol beschouwd wordt. Zo leren ze ook elkaar respecteren en aanvaarden. Kinderen mogen zichzelf zijn, ieder met eigen capaciteiten en tekortkomingen. Ze moeten bereid zijn het positieve in elkaar te zien en open te staan voor andere meningen.
Onze school is een gemengde school waar jongens en meisjes samen deelnemen aan de klasactiviteiten.

Kinderen leren dat er ook op school afspraken gemaakt worden die nageleefd moeten worden. Orde en discipline zijn immers ook in de brede maatschappij aanwezig en belangrijk. Het is ook onze taak om kinderen hierin sterk te maken.
Er wordt veel aandacht gestoken in waarden als respect, discipline, gelijkwaardigheid en dialoog. Wij geloven erin dat alle leerlingen de kracht bezitten om zich deze waarden eigen te maken en om zich te ontwikkelen op persoonsgebonden en cultuurgebonden vlak.

Het ontwikkelen van een democratische grondhouding in de klas, in het gezin/familie en in de brede maatschappij vinden wij belangrijk. Wij vragen aan alle kinderen om een grote betrokkenheid te tonen voor het nestgroep- en het schoolgebeuren.

Een professioneel team met een hart voor kinderen werkt dagelijks samen aan dezelfde kernopdracht: kinderen tot leren brengen en hen begeleiden in hun groeiproces van menswording.

Een gezond lichaam en geest in een ruime groene omgeving!

Gelegen in een groot, groen park met heel wat bomen en struiken is dit een plek om op een rustige manier te leren, te spelen, te genieten, te verwonderen, te ontdekken, te leven en te ontwikkelen. In die zin doen wij al wat mogelijk is om een groene en gezonde school te zijn. Hiervoor hebben wij allerhande acties en projecten om dit concreet te maken. Wij zijn een MOS-school (Milieu Op School) en ijveren ervoor om een ECO-school te worden. Wij stimuleren het eten van groenten en fruit en proberen al het gesuikerde snoepgoed en drank uit de school te weren. Wij stimuleren onze kinderen om water te drinken en herbruikbare drinkbusjes mee te nemen.
Ook sport en beweging zijn belangrijk in onze school. Wij nemen deel aan sportevenementen en organiseren heel wat activiteiten om dit waar te maken.

Wij zijn voorzien van actuele media in alle klassen en hebben een stevige voet in de digitale wereld gezet. De school is zichtbaar via een eigen website en op sociale media.
Maar ook de klassieke vormen van communicatie vinden wij belangrijk: een gesprek, briefjes voor de ouders, de klasagenda, de oudercontacten en een periodieke nieuwsbrief.

De gebouwen van de school zijn historisch en vertegenwoordigen de periode in de geschiedenis van de steenkoolmijnen. Deze periode heeft een belangrijke rol gespeeld in de toekomst van de gemeente, de provincie en het land. De kleuterschool is zelfs een erkend monument. Wij zijn ons hier sterk van bewust, maar richten onze blik vooral op de toekomst, want daar willen we onze kinderen op voorbereiden.
De gebouwen en het hele domein zijn, met respect voor het verleden, kleurrijk opgefrist. Ze stralen een actuele en levendige school uit. De speelplaats is een ruim speelpark met bomen, struiken, grasvelden, zandbakken en speeltuigen.

De school is een agora en een actieterrein waarin het schoolteam, de leerlingen, de ouders, het schoolbestuur maar ook allerhande actoren uit de buurt en bij uitbreiding de gemeente met vereende kracht werken aan goed onderwijs.
De school staat niet geïsoleerd in de buurt, in de gemeente, in de maatschappij. Het maakt er integraal en geïntegreerd deel van uit en is vanuit dat perspectief een school waar de poorten open staan voor dialoog. Wat in de school gebeurt, blijft niet in de school, maar profileert zich naar de wereld erbuiten. En uiteraard: wat in de wereld gebeurt, komt ook in de school terecht.

De leerkracht is een leercoach die de leer-kracht in elk kind oproept en ontwikkelt.

Het schoolteam bestaat uit onderhoudspersoneel, technisch personeel, een administratieve collega, leerkrachten, een zorgteam en de directie. Iedereen in het team staat overtuigd achter de visie en de missie van de school en is ambassadeur/ambassadrice van de school. Elk personeelslid werkt met overtuiging op zijn of haar eigen werkveld en vanuit zijn of haar eigen functie om de doelstellingen en het eigen opvoedingsproject van de school te verwezenlijken. Om dit te kunnen waarmaken, vertrekt iedereen vanuit het denkbeeld van de leerling. Dit noemen we een kindgerichte visie met optimale kansen waarin alle kinderen kunnen groeien.

Het schoolteam is zich bewust van de noodzaak om zich steeds lerend op te stellen, om parallel, klasdoorbrekend en teamgericht te denken en samen te werken. Elke dag wordt door iedereen SAMEN SCHOOL gemaakt.

De school stelt zich open en toegankelijk voor iedereen die een opbouwende, positieve bijdrage kan leveren aan de samenleving. Talrijke activiteiten kunnen hierin een rol spelen, zoals (ouder)vertelavonden, frequente gespreks- en infoavonden, ouder- en kindcontacten, momenten van samen werken om herstellingen en verfraaiingen te doen, andere acties die de ouderbetrokkenheid stimuleren, maar ook allerlei culturele, artistieke, sportieve en sociale evenementen en activiteiten.
Het oudercomité is een belangrijke actor om ouders effectiever en efficiënter te betrekken. De school organiseert ten gepaste tijde ook momenten van overleg, reflectie en participatie.

Het leerkrachtenteam werkt met aandacht voor een brede zorg en staat garant voor zorg/differentiatie doorheen alle leerjaren.
De onderwijzer van vandaag werkt niet met een belerend vinger van boven naar onder. Onder-wijzen is richtingen wijzen van onderuit.

Het schoolteam stimuleert en plaatst de talenten van de kinderen in de kijker. De school wil meer een actieve partner zijn in de buurt en werkt samen met ouders, buurtbewoners en actoren uit de buurt om vanuit haar schoolwerking een rol te spelen in duurzame wijkontwikkeling. Heel de parochie Meulenberg verdient een positief verhaal. Het is nog steeds een aangename woonwijk met een rijkdom aan culturen.
Een actuele school moet haar deuren openzetten voor de buurt, de gemeente, de wereld. Ze moet zich ook met haar leerlingen actief inzetten in de buurt, de gemeente, de wereld.

De school is het snijpunt van eigenheid, zorgonderwijs en talentontwikkeling en elk teamlid handelt en werkt vanuit dit snijpunt.
Dit vraagt engagement en inzet van iedereen die bij het schoolleven betrokken is.
Om ons pedagogisch project te kunnen waarmaken hebben we de medewerking en samenwerking van ouders nodig. Dit is in ons dagelijks werk meer dan noodzakelijk. We vragen aan alle ouders een grote verantwoordelijkheid voor het schoolse gebeuren te tonen en op frequente wijze contact te houden met alles wat in en rond de school gebeurt.