Wereldse Wolven - Juf Vera en juf Jolien

De Wereldse Wolven

Welkom in de wolvenroedel!

Wij zijn juf Vera en juf Jolien van de Wereldse Wolven. Onze klas vind je in de blauwe gang, de eerste deur. In onze roedel zitten kinderen van het vijfde en het zesde leerjaar samen in één klas.
Net zoals wolven dat doen, willen wij iedereen in onze roedel enthousiast begroeten.

Wolven zijn vriendelijk, sociaal en zeer intelligent. Ze hebben een sterk familiegevoel, zijn loyaal en leven volgens nauwkeurig bepaalde regels en rituelen.

Wolven lijken erg op ons: het zijn familiedieren, de roedel staat bovenaan bij ze. Daar doen ze alles voor. Als oudsten van de school, willen wij de jongere kinderen onder onze hoede nemen en hen met goede raad door het schooljaar loodsen. Op SPRANKEL ben je niet alleen, je hebt een gids, een raadgever en beschermer aan je zijde!

De roedel is een ingenieus samenspel van meerdere individuen. Daarbij heeft elk individu een grotere kans op overleven. In onze klas wil dat zeggen dat we op zoek gaan naar elkaars mogelijkheden en talenten om zo onze plek in de groep beter in te nemen. Onder ogen zien wie je bent, hoe je functioneert, is niet altijd even makkelijk, maar wel zeer belangrijk. Je kunt verder komen in het leven en gelukkiger worden als je jezelf écht beter leert kennen.

Een roedel kent vele gewoonten en regels. Deze geven houvast aan elk individu binnen de groep. Als je als rebelse wolf je verzet tegen van alles en nog wat en je niet wil aanpassen, dan ontgaat je een heleboel. Ook in onze klas is het belangrijk dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt om zo de leef- en werksfeer optimaal te houden.

Volg het pad van de wolf

Vanaf 8u25 mogen de kinderen kiezen of ze buiten spelen of liever met/zonder ouders de klas binnenkomen. Ouders kunnen dan samen met hun kind praten over bv. de projecten en/of een kort praatje maken met de leerkracht.

Om 8u40 starten de lessen. Op tijd zijn is een must!
We starten met een kringmoment. Hier luisteren we naar elkaars verhalen van thuis, overlopen we de planning van de dag, bespreken we de actualiteit, vertellen we over boeken, bereiden we een bewegingstussendoortje voor, …

Gedurende de schooldag scherpen we onze kennis en vaardigheden aan voor de vakken rekenen, taal, wereldoriëntatie, techniek, lichamelijke opvoeding, muzische vorming en godsdienst.
Frans wordt geïntroduceerd aan de hand van speelse dialogen. Zo leren we bijvoorbeeld iemand te begroeten en afscheid te nemen, de familieleden correct te benoemen, een frietje te bestellen, de weg te vragen,... Aan de hand van werkboeken en speelse werkvormen wordt aan de vier verschillende domeinen gewerkt: luisteren, lezen, spreken en schrijven. De nadruk ligt op het spreken.

Bij thematisch werk wordt de leerstof van verschillende vakken verwerkt. Vaak wordt er in groepen iets uitgewerkt dat eventueel tentoongesteld kan worden. Soms doen we dat voor de eigen stamgroep. We nodigen ook graag andere stamgroepen uit om naar ons werk te komen kijken.

De lessen lichamelijke opvoeding worden gegeven door meester Karel. Voor de islamles gaan de leerlingen naar de klas van meester Sefa.

‘s Middags eten we allemaal samen in de klas. Enkele leerlingen die thuis gaan eten, worden naar de poort begeleid.
Er zijn twee speeltijden voorzien: een kwartier in de voormiddag en een kwartier in de namiddag.
Om 15u15 verlaten de wolven, onder begeleiding van de leerkracht, hun roedel om naar huis te gaan.

Ouders die graag iets komen vragen of iets willen delen met ons, kunnen 's morgens even het nest binnenlopen. Als je als ouder iets wilt bespreken dat langer kan duren dan 10 minuutjes, kan je altijd een afspraak maken via de schoolagenda.

Een wereldse wolf…

* heeft respect voor elk individu binnen de roedel en is waakzaam voor het welbevinden van elke wolf.
* heeft de discipline om uitgerust naar de klas te komen en tijdig aanwezig te zijn in de roedel.
* is dankbaar voor de materialen die voor hem/haar beschikbaar zijn en draagt er zorg voor:
spullen uit de eigen bank, materialen uit de extra hoek, leesboeken, ...
* houdt zich aan de gemaakte afspraken en luistert naar zijn innerlijke stem om zich te behoeden voor misstappen.
* kent zijn plaats en functie binnen de roedel en voert zonder aarzelen de klastaken uit.
* is zelfstandig in het verwerven van leerstof, het plannen van huiswerk, het meebrengen van materialen,
het maken van de boekentas, het tonen van de agenda thuis, ...
* zal altijd proberen om gevaar of ruzie te vermijden. Hij is zeer creatief in het oplossen van moeilijke situaties.
* komt naar de klas om zijn intelligentie aan te scherpen: kennis van de wereld, creativiteit, communicatie, …

“Happy birthday to youhoehoehoe!”

Als het jouw verjaardag is, wordt dat in de roedel graag gevierd!
De roedel zingt een verjaardagslied uit volle borst en maakt een sprankelende verjaardagskaart. Je kiest zelf welke activiteit er die dag zal doorgaan: spelen met materiaal uit de extra bakken, een spel met de klas binnen bv. Wie is het? of een spel met de klas buiten bv. potteke stamp, trefbal, ...
Een gepaste traktatie meebrengen van thuis kan. Geen taarten, ijsjes, snoepgoed, chips, speelgoed.

Join the pack (sluit je aan bij de roedel)

Graag doen we beroep op ouders die onze roedel willen helpen tijdens schoolse activiteiten. De taken van een klasouder kunnen gaan van het meehelpen in de klas tot het begeleiden van een uitstap in de wijde wereld.

‘Een leider is er eigenlijk niet om te leiden, maar functioneert in de praktijk meer als een gids.’
Dat is wat wij als nestleiders trachten te bereiken: de kinderen helpen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun sterktes, het bewust worden van hun zwaktes en het maken van weldoordachte keuzes in hun denken en handelen tijdens hun leerproces in onze klas.

Wolfse groeten,
Juf Vera en Juf Jolien